Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen ´prodávající´) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu (dále ´kupující´) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

1.2. Odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Prodávající:
PhDr. Jana Votápková, Ph.D.
Hravé cvičení
se sídlem Žitná 1154/10, 408 01 Rumburk
IČO: 04782631
zapsané v Živnostenském rejstříku vedeném MÚ Rumburk

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba kupující zboží prostřednictvím internetového obchodu Hravé cvičení

Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nastane odesláním objednávkového formuláře na stránkách Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, měnu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, včetně adresy nejbližší Zásilkovny, je-li zboží doručováno tímto způsobem a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4 Po odeslání objednávky je kupující přesměrován na platební bránu či portál expresní platby, kde uhradí cenu objednávky. V případě platby převodem kupující vyčká výzvy k platbě, kterou obdrží bez zbytečného odkladu do emailu, jež uvedl v objednávce.

2.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky prodávajícím (akceptací) a její úhradou kupujícím. Akceptace je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence, a to v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů. S ohledem na to, že je kupujícímu potvrzení objednávky zasláno na jeho e-mailovou adresu, tak není-li výslovně stanoveno jinak, nemá kupující právo na přístup k archivované smlouvě u prodávajícího.

2.8. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky výše uvedeným způsobem.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní cena

3.1. Webové rozhraní obchodu Hravé cvičení obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.

3.3. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u on-line produktu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak prodávající není povinen kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu on-line produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany kupujícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi nakupujícím a prodávajícím k jiné výslovné dohodě.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, včetně sezónního snížení cen ve srovnání s původními cenami, kdy zboží může být nabízeno v rámci akční nabídky za nižší cenu, než byla cena původní, to vše v souladu s platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami. Na slevu není právní nárok.

3.5. Webové rozhraní obchodu Hravé cvičení obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. Pro dodání zboží mimo uvedené země kupující kontaktuje prodávajícího a individuálně tyto podmínky dojednají.

3.6. Není-li mezi výslovně ujednáno jinak, je prodávající povinen kupujícímu on-line produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává on-line produkt ve vlastnictví prodávajícího.

3.7. Kupní cenu může kupující hradit v CZK nebo EUR dle vlastního výběru při tvorbě objednávky.

Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží je kupující povinen uhradit bezhotovostně prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem nebo expresním převodem zároveň s cenou za úhradu zboží.

4.2. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání celé částky na účet prodávajícího.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Prodávající není povinen k dodání zboží předtím, než bude závazek k úhradě kupní ceny ve smyslu předchozí věty splněn.

4.3. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura) po uhrazení objednávky, kdy elektronickou fakturu zašle prodávající kupujícímu e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při tvorbě objednávky. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.4. V případě, že kupující zvolí způsob placení bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na bankovní účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v potvrzení objednávky či tyto údaje prodávající kupujícímu poskytne bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy; neučiní-li tak prodávající výslovně, je variabilním symbolem platby číslo objednávky kupujícího.

4.5. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní způsob placení prostřednictvím platební brány, bude po dokončení závazné objednávky přesměrován na internetové stránky poskytovatele této služby

4.6. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní způsob placení prostřednictvím rychlého bankovního příkazu – proklikem bude přesměrován na jeho internetové bankovnictví již s předvyplněnými platebními údaji včetně variabilní symbolu. Autorizací této platby splní závazek úhrady zboží.

 4.7. V případě potíží při provádění úhrady prostřednictvím platební brány a nemožnosti provedení úhrady tímto způsobem či v jiných odůvodněných případech může být kupující žádán o provedení úhrady bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.8. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím a objednané zboží kupujícímu nedodat v případě, že objednané zboží je vyprodáno nebo se již nevyrábí nebo nedodává nebo nebude-li z jiného důvodu možné požadované zboží dodat, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá) anebo jestliže webové rozhraní e-shopu uvádělo zjevně chybné či nestandardní údaje o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění informovat, a to e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího. Doručením příslušného sdělení ve smyslu tohoto ustanovení kupní smlouva zaniká. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu finanční částku již uhrazenou na základě kupní smlouvy.

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet prodávajícího do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva a/nebo tehdy, kdy kupující neprovede bezhotovostní platbu prostřednictvím platební brány a rychlého bankovního převodu do konce dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva; předchozí ustanovení se zde použije obdobně. Tím není dotčeno právo prodávajícího urgovat kupujícího o úhradu.

5.3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran tehdy, jestliže prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

5.4. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu vzniklé škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

5.6. Postup při odstoupení od smlouvy:

5.6.1. Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího směřující k odstoupení od smlouvy na  

5.6.2. Vyplněný Protokol pro odstoupení od smlouvy je možné odeslat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty prodávajícího. V tomto případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí protokolu, jinak může kupující protokol vytisknout a vyplněný a podepsaný jej zaslat na adresu prodávajícího pro doručování.

5.6.3. Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování nebo předat zboží prodávajícímu v jeho sídle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství) a vhodně zabalené vzhledem k povaze zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnost. Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména pokud:

– zboží bylo poškozeno při přepravě

(Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

– péřový výrobek byl poškozen nevhodným skladováním, např. ve vakuových pytlích.

– péřový výrobek byl poškozen nevhodným užíváním a péčí, např. praní v pračce, sušení v sušičce, používání v přílišném vlhku či sušení na přímém slunci. Před používáním si přečtěte zásady údržby péřových výrobků.4

– výrobek byl poškozen působením živlů.

– výrobek byl znečištěn výkaly.

5.6.4. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.5. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy.

5.7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6 U zboží vyráběného na zakázku je uvedena průměrná doba dodání ke kupujícímu, která je vypočítána z celého kalendářního roku popř. celého období. V tomto případě se jedná o dobu orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. O případných změnách bude kupující pravidelně informován.

Práva z vadného plnění, záruky, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle nebo místě podnikání.

Právo z vady nelze uplatnit v případech uvedených v čl. 7.10.

7.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, anebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.8. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci a/nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady a/nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím a/nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.9. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít k obvyklému účelu, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po tuto dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující je povinen vytknout vadu zboží krytou zárukou bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě, např. doložením alespoň kopie dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněného záručního listu. Není-li dále stanoveno jinak, reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě.

7.10. Kupující nemá právo ze záruky, pokud

7.10.1. vadu způsobila vnější událost po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

7.10.2. Věc byla prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

7.10.3. Byla věc opotřebena obvyklým užíváním

7.10.4. To vyplývá z povahy věci

7.11. Práva z vad zboží, včetně práv z reklamace zboží krytého zárukou (dále společně označováno jako reklamované zboží) se uplatňují u prodávajícího oznámením na adresu elektronické pošty prodávajícího – pro oznámení kupující využije  Reklamované zboží poté zašle kupující prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování. 

7.12. Kupující je povinen zabalit reklamované zboží vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během jeho přepravy k prodávajícímu; prodávající neodpovídá za škodu na reklamovaném zboží vzniklou při jeho přepravě. Reklamované zboží, které bude prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a bude vráceno zpět kupujícímu.

7.13.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

11.1. 11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

12.1 Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu. V záležitostech neupravených se užijí příslušná ustanovení českých právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

12.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny těchto obchodních podmínek jsou vyhrazeny; prodávající je oprávněn jejich znění měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

12.3. Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že kupní smlouva a smluvní vztah z kupní smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový Protokol pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: PhDr. Jana Votápková, Ph.D., Žitná 1154/10, 408 01 Rumburk, hrave.cviceni.rumburk@gmail.com, +420 777 576 698

Dodatky
13.1. Při prodeji nedochází k aktivnímu geoblockingu, nedochází tedy k žádné diskriminaci na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu.

13.2. Na eshopu lze nakupovat v různých jazykových mutacích a všichni zákazníci mohou nakoupit na jakékoliv z nich za jim nejvýhodnějších podmínek. Pokud to nebude možné např. z nějakého nespecifikovaného technického důvodu, objednávku přijmeme telefonicky nebo emailem.

13.3. Zboží prodávané po min. době spotřeby či expiraci je na eshopu prodáváno v oddělené sekci a řádně označeno. Kupující přebírá plnou odpovědnost za to, jak s takovým zbožím naloží.

13.4. Tento web využívá antispamovou ochranu invisible CAPTCHA.

Příloha obchodních podmínek: Protokol pro odstoupení od kupní smlouvy

V Rumburku 18.7.2021