Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

Informace ke zpracování osobních dat

PhDr. Jana Votápková, Ph.D. se sídlem Žitná 1154/10, 408 01 Rumburk, IČ 04782631 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, korektně, spravedlivě, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. V rámci minimalizace údajů zpracováváme jen přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

PhDr. Jana Votápková, Ph.D. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat PhDr. Janu Votápkovou, Ph.D. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@hravecviceni.cz nebo na sídlo naší společnosti:

PhDr. Jana Votápková, Ph.D.
Žitná 1154/10
408 01 Rumburk

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

Otevíraná stránka našeho webu

Kód odpovědi http

Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

K čemu vám mohou být cookies prospěšné?

  • zvyšují uživatelské pohodlí našeho eshopu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají a můžeme jej přizpůsobovat vašim potřebám
  • pomáhají nám vyhodnocovat úspěšnost různých prodejních kanálů
  • pomáhají nám měřit a analyzovat účinnost prodejních kanálů
  • pomáhají nám personalizovat reklamu a doručovat vám relevantní obsah
  • bez některých se neobejdeme, zajišťují plnohodnotnou funkčnost stránek

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je možné ve vašem internetovém prohlížeči. Prohlížeče standardně bývají nastaveny tak, že v defaultním nastavení soubory cookies přijímají. Přijímání souborů cookies lze ale pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek a informací na email

V případě, že máte zájem od PhDr. Jany Votápkové dostávat informace z nejnovějších poznatků psychomotorického vývoje dítěte, včetně námi zpracované doporučené výbavičky pro miminko, a informace o novinkách a nabízených produktech souvisejících s péčí o dítě prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. PhDr. Jana Votápková, Ph.D. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od PhDr. Jany Votápkové, Ph.D. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracovávání foto, video materiálů pro propagační, metodické a školící účely bez přesné identifikace zachyceného subjektu na foto, video nosičích

Fotografie a videa z kurzů cvičení, na nichž se objevují osoby dětí i dospělých bez přesné identifikace zachyceného subjektu mohou být zveřejňovány na webových stránkách Hravého cvičení www.hravecviceni.cz a na facebooku Hravého cvičení. Tyto záznamy mohou být používány k prezentaci a propagaci činností Hravého cvičení, včetně letáčků a propagačních videí.

Fotografické a videomateriály mohou být použity pro studijní účely k prezentaci při přednáškách a odborných školeních pro vzdělávací, studijní a vědecké účely.

Zpracování osobních údajů pro vědecké zpracování bez identifikace subjektů vědeckého výzkumu

Anonymizované osobní údaje (bez konkrétní identifikace osoby) mohou být použity k analýzám a vědeckým či statistickým účelům prováděným PhDr. Janou Votápkovou, Ph.D. Údaje pro tyto účely nejsou předávány třetím osobám.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak PhDr. Jana Votápková, Ph.D. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Objednávka na eshopu

Poznámka k záznamu: V případě, že v internetovém obchodě učiníte objednávku, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

vyřízení objednávky a její doručení

Doba zpracování

časově neomezeně

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email, Telefon

Účel zpracování

personalizované zacílení obsahu s využitím analýzy dat sloužící ke zlepšení zákaznické zkušenosti

Doba zpracování

časově neomezeně

Přihlášení k odběru novinek

Poznámka k záznamu: V případě, že si přejete odebírat novinky z poznatků psychomotorického vývoje dítěte, včetně dokument „Výbavička pro miminko“ a upozornění na novinky z našeho eshopu prostřednictvím emailu, budeme vám tyto novinky zasílat na základě uděleného souhlasu

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email

Účel zpracování

zasílání novinek, informací a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem www.hravecviceni.cz a pro zvýšení relevance reklamních sdělení komunikovaných pomocí třetích stran

Doba zpracování

časově neomezeně

Informační materiály zasíláme s novým poznatkem z oblasti psychomotorického vývoje dítěte. Obchodní sdělení vám zasíláme ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili, nebo o které jste projevili zájem. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis na adrese hrave.cviceni.rumburk@gmail.com nebo telefonicky na telefonním čísle 777 576 698. V případě, že se z odběru obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Nebudete dostávat ani obchodní sdělení, ani informační materiály. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

Kontaktní formulář – napište nám

Poznámka k záznamu: V případě že k nám vznesete dotaz z formuláře “napište nám”, který je umístěn na webu www.hravecviceni.cz, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email, Jméno, Telefon

Účel zpracování

pouze k odpovědi na vaše dotazy z webového formuláře “napište nám”, který je součástí webu www.hravecviceni.cz

Doba zpracování

časově neomezeně

Kontaktní formulář slouží pouze jako zákaznická podpora. Kontakty, které od vás získáme použijeme pouze ke komunikaci k danému problému. Odpovídáme buď na vámi uvedenou emailovou adresu nebo telefonicky. Takto získané kontakty nejsou dále využívány k marketingovým účelům.

Kontaktní formulář – dotaz k produktu

Poznámka k záznamu: V případě že k nám vznesete dotaz z formuláře “dotaz k produktu”, který je umístěn na webu www.hravecviceni.cz na nějaké z produktových stránek

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email

Účel zpracování

zasílání odpovědi na váš dotaz, zaslání slevy, popř. jiné výhodné nabídky k produktu, relevantních nabídek a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem hravecviceni.cz.

Doba zpracování

časově neomezeně


Kontaktní formulář slouží pouze jako zákaznická podpora. Kontakty, které od vás získáme použijeme ke komunikaci k danému problému/produktu. Odpovídáme pouze na vámi uvedený email. K Vašemu dotazu může přijít na Vaši emailovou adresu také relevantní nabídka na obdobný produkt nebo cenové zvýhodnění či jiná nabídka, která je tematicky blízká Vašemu zájmu.

Poskytování prezenčních služeb v kurzech Hravého cvičení a při osobních konzultacích

Poznámka k záznamu: V případě, že navštěvujete kurzy Hravého cvičení či individuální konzultace potřebujeme evidovat Vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte ve věci stanovení vhodnosti nabízené služby (kurzu), přihlášení a účasti ve vybrané službě a včasné informovanosti o případném zrušení a změnám termínů lekcí

Právní titul

Evidenční charakter, organizační důvody

Osobní údaje

Jméno a příjmení zákonného zástupce, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, email, adresa, telefon

Účel zpracování

Zjišťování potřeb a požadavků klienta a další údaje potřebné pro „test“ vhodnosti (např. věk dítěte, psychomotorická vyspělost, jeho znalosti a zkušenosti, potřebné vzdělávání a budoucí využití vzdělávání); tyto údaje jsou nezbytné pro splnění zákonné povinnosti poskytnout doporučení, resp. radu zákazníkovi, aby se mohl řádně rozhodnout, zda sjedná nebo změní službu, kurz a zda je to pro něj vhodné.

Doba zpracování

časově neomezeně

Administrace rezervačního systému k prezenčním kurzů Hravého cvičení

Poznámka k záznamu: Navštěvujte-li živé kurzy Hravého cvičení, musíte se na lekce registrovat v externím rezervačním systému. Pro Vaše pohodlí Vás na začátku každého období registrujeme na Váš kurz (den, hodina), který pravidelně celé uvedené období navštěvujete (viz pravidla permanentek a čerpání náhradních lekcí). V případě zrušení lekce instruktorem (z důvodu nemoci instruktora či malého počtu přihlášených) jste z lekce odhlášeni instruktorem – obdržíte informační email a SMS. Pro účely kvalitního poskytování služeb můžete být administrátorem kurzů či jím zmocněnou osobou kontaktováni telefonicky, emailem, SMS WhatsUp nebo jinou platformou.

Právní titul

Evidenční charakter, organizační důvody

Osobní údaje

Jméno a příjmení zákonného zástupce, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, email, adresa, telefon

Účel zpracování

Administrace rezervací k prezenčním kurzům Hravého cvičení. Rezervace jsou spravovány externím rezervačním systémem s vlastním stanoviskem ke zpracování osobních údajů. PhDr. Jana Votápková, Ph.D. může kontrolovat aktuálnost osobních údajů klientů v externím rezervačním systému a může v případě potřeby klienty registrovat či provádět změny jejich registrací, aktivovat či deaktivovat účet u neaktivních klientů či provádět další změny.

Doba zpracování

časově neomezeně

Daňové záznamy

Poznámka k záznamu: Pro účely vedení daňové evidence o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Jméno a příjmení zákonného zástupce, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, email, adresa, telefon

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování

časově neomezeně

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

PhDr. Jana Votápková, Ph.D. si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikovaná na webových stránkách www.hravecviceni.cz